Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov

Všeobecné informácie

Úvod

Významné stromy a ich ochrana

Už od nepamäti prejavoval človek záujem o stromy. Spočiatku využíval najmä ich priame úžitkové hodnoty. Poskytovali mu potravu a liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov a zbraní, stavebný materiál na stavbu obydlia a  lodí, surovinu na výrobu hračiek pre deti a ozdôb pre ženy. Zároveň mu poskytovali tieň pred páliacim slnkom a úkryt pred nepriateľom a inou nepohodou.

Stromy, najmä tie staré, sa postupne stávali predmetom kultu. Ako nemí svedkovia minulosti si získavali zaslúženú úctu starých národov. Boli uctievané a teda prirodzeným spôsobom aj chránené. Úcta k nim sa prenášala z generácie na generáciu. Napríklad lipa sa stala symbolom Slovanov, dub Germánov a sakura Japoncov. Niektoré národy sveta majú strom v štátnom znaku, alebo na štátnej zástave, napríklad céder na zástave Libanonu a javor na zástave Kanady.

Stromy sú častým objektom básnikov, maliarov, fotografov alebo ľudových liečiteľov, sú posolstvom minulosti, ktoré odovzdávame budúcim generáciam. Ich poznávanie a ochrana je prejavom kultúry každého národa. Dokážu nás zaujať svojim mohutným vzrastom, veľkým fyzickým vekom, zvláštnym habitom neopakovateľnej estetickej hodnoty, nezvyčajným tvarom kmeňa, pestrosťou farieb kvetov alebo listov a samozrejme kvalitou genetického materiálu, ktorý v sebe skrývajú.

Na Slovensku sa ochrane starých stromov začala venovať veľká pozornosť najmä v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo zaevidovaných najviac významných stromov. V októbri 1955 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon č.1/1955 o štátnej ochrane prírody, podľa ktorého mohli byť významné stromy a ich skupiny vyhlásené za chránený prírodný výtvor alebo  chránenú prírodnú pamiatku.

O štyridsať rokov neskôr, 1. januára 1995, nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Podľa § 34 tohto zákona mohli byť kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí vyhlásené za chránené. Rovnakú stratégiu ochrany významných stromov prijal aj nový zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 543/2002 Z. z., s účinnosť od 1.1.2003 (§ 49, chránené stromy). 

Ak to vyžaduje záujem ochrany chráneného stromu, môže krajský úrad životného prostredia vyhlásiť jeho ochranné pásmo. Platí v  ňom primerane tretí stupeň ochrany, ak nie sú určené prísnejšie podmienky ochrany (§ 49 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z.). Ak ochranné pásmo nebolo vyhlásené týmto osobitným spôsobom je ním potom územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v  okruhu 10 m od kmeňa stromu, a platí v ňom primerane druhý stupeň ochrany (§ 49 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.).

Chránené stromy sú prevažne staré stromy, čomu zodpovedá aj ich zdravotný stav. Naviac pôsobia na ne aj stresové faktory životného prostredia, ktorých účinok je čoraz intenzívnejší. Preto venovať stromom zvýšenú starostlivosť je len samozrejmosťou. Musí sa pri nej vychádzať z poznatkov viacerých vedných odborov.

K 31.12. 2006 evidujeme na Slovensku 478 chránených stromov a  ich skupín vrátane stromoradí. Predstavuje to 1320 jednotlivých stromov zastúpených 70 druhmi pôvodných a nepôvodných drevín.

Vedením štátneho zoznamu chránených stromov je od 1.7.2002 poverené Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Odbornou organizáciou vo veciach ochrany drevín a  chránených stromov je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici.

		Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
		ÚŠOP v Banskej Bystrici 
		Banská Bystrica, 1.3. 2007
	

Zdroj údajov

Informácie prezentované v Katalógu chránených stromov SR sú oficiálne údaje rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Sú súčasťou databáz Informačného systému o životnom prostredí (ISŽP), ktorého prevádzku zabezpečujú rezortné organizácie MŽP. Za technickú realizáciu a správnosť údajov v Katalógu chránených stromov zodpovedajú:

smopaj Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva
  • evidencia štátneho zoznamu CHS
  • aktualizácia údajov
smopaj Štátna ochrana prírody SR
  • praktická starostlivosť o CHS
  • zbieranie a aktualizácia biometrických údajov

smopaj Slovenská agentúra životného prostredia
 
  • administrácia dátového skladu ISŽP
  • tvorba klientských programov pre aktualizáciu údajov o chránených stromoch pre SMOPAJ a ŠOP SR
  • prevádzka enviroportálu

schema

Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia
Ing.Erich Pacola, PhD.
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica
telefón: 048/437 41 42
fax: 048/ 4133 635
e-mail: erich.pacola@sazp.sk
Štátna ochrana prírody Štátna ochrana prírody
Ing. Milan Krištof
Lazovná 10
974 01  Banská Bystrica
telefón: 048/472 20 33
fax: 048/472 20 36
e-mail: milan.kristof@sopsr.sk
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Lepišová Dagmar, RNDr
Školská 4
031 01  Liptovský Mikuláš
e-mail: lepisova@smopaj.sk
tel: 044/547 72 19