Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Použité skratky

CHA
chránený areál
CHKO
chránená krajinná oblasť
CHS
chránený strom, chránené stromy (skupina stromov, vrátane stromoradí)
CHÚ
chránené územie
CHV
chránené vtáčie územie
ISŽP
informačný systém životného prostredia
KšK
komisia pre školstvo a kultúru
krajský úrad
MŽP SR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NP
národný park
NV
národný výbor
ONV
okresný národný výbor
OÚ ŽP
okresný úrad životného prostredia
R-ONV
rada okresného národného výboru
RSOPK
regionálna správa ochrany prírody a krajiny
SAŽP
Slovenská agentúra životného prostredia
SMOPAJ
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
ŠOP SR
Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky
ÚEV
územie európskeho významu
VCHÚ
veľkoplošné chránené územie
VZV
všeobecne záväzná vyhláška
Význam ochrany
C - kultúrny
S - vedecký
E - ekologický
L - krajinársky
A - estetický

Názvy chránených stromov vyznačené červenou farbou nie sú uvedené v právnom predpise, ktorými chránené stromy boli vyhlásené. Sú to pomocné názvy vytvorené pre účely katalógu.