482 Katalóg chránených stromov - Baza pri katolíckom gymnáziu

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Baza pri katolíckom gymnáziu

Baza pri katolíckom gymnáziu

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 482
Právny predpis: VZV KÚ v Banskej Bystrici, 5/2003, 27. 02. 2003
Dôvod ochrany: Svojimi rozmermi, ekologickou a estetickou hodnotou je významný hlavne z vedeckého hľadiska.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: cirkevné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Poľana
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 baza čierna Sambucus nigra 165 nezistená 10 nezistený
Mapa:
Ortofotomapa: