448 Katalóg chránených stromov - Beňadická lipa

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Beňadická lipa

Beňadická lipa

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 448
Právny predpis: VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996
Dôvod ochrany: Vylásením CHS v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese.
Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Katastrálne územie: Hronský Beňadik
Podrobná lokalizácia výskytu: "Vartička"-250m JZ od kláštora v Hronskom Beňadiku
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Štiavnické vrchy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 350 22 23 200
Mapa:
Ortofotomapa: