105 Katalóg chránených stromov - Bešiansky cer

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Bešiansky cer

Bešiansky cer

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 105
Právny predpis: VZV KÚ Nitra, 2/1996, 20. 11. 1996
Dôvod ochrany: Exemplár vedecko-výskumnej, náučnej a kultúrno-výchovnej hodnoty.
Význam ochrany: vedecký
Lokalizácia:
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Katastrálne územie: Beša
Podrobná lokalizácia výskytu: V poli na rozhrani
Druh pozemku: orná pôda
Druh vlastníctva: poľnohospodárskych organizácií
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Ponitrie
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub cerový Quercus cerris L. 282 18 12 200
Mapa:
Ortofotomapa: