4 Katalóg chránených stromov - Bojnická lipa

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Bojnická lipa

Bojnická lipa

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 4
Právny predpis: VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996
Dôvod ochrany: Najstaršia a najmohutnejšia lipa v kraji, má veľkú historickú a kultúrnu hodnotu.
Význam ochrany: kultúrny
Lokalizácia:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Katastrálne územie: Bojnice
Podrobná lokalizácia výskytu: Pri zamku
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Ponitrie
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 1100 9 5 700
Mapa:
Ortofotomapa: