305 Katalóg chránených stromov - Bojnické ginká

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Bojnické ginká

Bojnické ginká

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 305
Právny predpis: VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996
Dôvod ochrany: Ekologický, estetický a krajinársky význam.
Význam ochrany: vedecký
Lokalizácia:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Katastrálne územie: Bojnice
Podrobná lokalizácia výskytu: V parku
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 3
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Ponitrie
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 232 12 10 150
2 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 181 14 10 150
3 ginko dvojlaločné Ginkgo biloba L. 266 19 10 150
Mapa:
Ortofotomapa: