312 Katalóg chránených stromov - Bolešovský brest

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Bolešovský brest

Bolešovský brest

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 312
Právny predpis: VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996
Dôvod ochrany: Patrí k výnimočným jedincom z hľadiska druhového zastúpenia i dimenzií (radí sa k najmohutnejším brestom v okrese). Je významný aj ako hniezdny strom.
Význam ochrany: kultúrny, ekologický a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Katastrálne územie: Bolešov
Podrobná lokalizácia výskytu: dvor prevádzky OU Bolešov
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: miest a obcí
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Strážovské vrchy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest hrabolistý Ulmus minor Mill. 450 30 20 250
Mapa:
Ortofotomapa: