310 Katalóg chránených stromov - Borovica Ľudmily Podjavorinskej

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Borovica Ľudmily Podjavorinskej

Borovica Ľudmily Podjavorinskej

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 310
Právny predpis: VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996
Dôvod ochrany: Kultúrno-výchovný význam, historická väzba na spisovateľku Ľudmilu Podjavorinskú.
Význam ochrany: kultúrny a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Katastrálne územie: Rybáre
Podrobná lokalizácia výskytu: areál kúpeľov Sliač - medzi objektom liečeb. domu Slovensko a Správou kúpeľov
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Poľana
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica lesná Pinus sylvestris L. 350 23 20 150
Mapa:
Ortofotomapa: