217 Katalóg chránených stromov - Borovica na ulici B. Němcovej

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Borovica na ulici B. Němcovej

Borovica na ulici B. Němcovej

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 217
Právny predpis: VZV KÚ v Bratislave, 1/1996, 12. 11. 1996
Dôvod ochrany: Vysoká biologická a estetická hodnota, zriedkavý výskyt; Významný exemplár z hľadiska kulúrneho, historického, vedeckého, krajinotvorného a estetického.
Význam ochrany: estetický
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Katastrálne územie: Staré Mesto
Podrobná lokalizácia výskytu: ul.B.Nemcovej č.8, v záhrade
Druh pozemku: záhrady
Druh vlastníctva: iní vlastníci
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Dunajské luhy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica hladká Pinus strobus 157 20 12 nezistený
Mapa:
Ortofotomapa: