108 Katalóg chránených stromov - Borovica v Matiašovciach

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Borovica v Matiašovciach

Borovica v Matiašovciach

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 108
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam.
Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Liptovské Matiašovce
Podrobná lokalizácia výskytu: sad J. Krčmárika
Druh pozemku: záhrady
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa Tatranského NP
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica limbová Pinus cembra L. 229 20 8 90
Mapa:
Ortofotomapa: