501 Katalóg chránených stromov - Borovica v Spišskom Štvrtku

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Borovica v Spišskom Štvrtku

Borovica v Spišskom Štvrtku

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 501
Právny predpis: Vyhláška KÚŽP v Prešove, 2/2008, 22. 01. 2008
Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu s ekologickou, estetickou a krajinotvornou hodnotou.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Katastrálne územie: Spišský Štvrtok
Druh pozemku:
Druh vlastníctva:
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Slovenský raj
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica lesná Pinus sylvestris 365 14 14 200
Mapa:
Ortofotomapa: