460 Katalóg chránených stromov - Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci

Borovica v Zámockej záhrade v Hlohovci

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 460
Právny predpis: VZV KÚ v Trnave, č. 9/2000, 02. 03. 2000
Dôvod ochrany: Vzhľadom na svoj vek, ekologickú, krajinotvornú a estetickú funkciu je mimoriadne významný strom v okrese Hlohovec.
Význam ochrany: estetický
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Katastrálne územie: Hlohovec
Podrobná lokalizácia výskytu: v parku
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Malé Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica lesná Pinus sylvestris L. 301 28 10 120
Mapa:
Ortofotomapa: