489 Katalóg chránených stromov - Borovice čierne na ul. Francúzskych partizánov

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Borovice čierne na ul. Francúzskych partizánov

Borovice čierne na ul. Francúzskych partizánov

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 489
Právny predpis: VZV KÚ v Bratislave, 3/2001, 08. 06. 2001
Dôvod ochrany: Ochrana významných stromov z biologického, estetického a krajinotvorného hľadiska.
Význam ochrany: estetický
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Katastrálne územie: Staré Mesto
Podrobná lokalizácia výskytu: ul. Francúzskych partizánov v súkromnej záhrade
Druh pozemku: záhrady
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 3
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Dunajské luhy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 borovica čierna Pinus nigra 258 nezistená 12 nezistený
2 borovica čierna Pinus nigra 169 nezistená 8 nezistený
3 borovica čierna Pinus nigra 238 nezistená 10 nezistený
Mapa:
Ortofotomapa: