421 Katalóg chránených stromov - Brekyňa na Sitárovom vrchu

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brekyňa na Sitárovom vrchu

Brekyňa na Sitárovom vrchu

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 421
Právny predpis: VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996
Dôvod ochrany: Jedinec zasadený slovenským národovcom, učiteľom Štefanom Volfom.
Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Katastrálne územie: Nová Baňa
Podrobná lokalizácia výskytu: Sitárov vrch-v strede ovoc.sadov
Druh pozemku: ovocné sady
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Štiavnické vrchy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jarabina brekyňová Sorbus torminalis (L.) Crantz 232 21 15 50
Mapa:
Ortofotomapa: