473 Katalóg chránených stromov - Brest na Bakossovej ulici

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest na Bakossovej ulici

Brest na Bakossovej ulici

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 473
Právny predpis: VZV KÚ v B.Bystrici, 12/2000, 02. 05. 2000
Dôvod ochrany: Tvorí významný krajinotvorný prvok s vysokou ekologickou, vedeckou a estetickou hodnotou.
Význam ochrany: ekologický, vedecký a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Podrobná lokalizácia výskytu: JV roh záhrady domu č. 16 na Bakossovej ulici
Druh pozemku: záhrady
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Poľana
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest hrabolistý Ulmus minor Mill. 503 26 17 200
Mapa:
Ortofotomapa: