42 Katalóg chránených stromov - Brest na cintoríne

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest na cintoríne

Brest na cintoríne

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 42
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, estetický, kultúrno-výchovný, historický a náučný význam.
Význam ochrany: krajinársky
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Katastrálne územie: Oravské Veselé
Podrobná lokalizácia výskytu: stredná časť cintorína
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Horná Orava
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra Huds. 402 29 19 200
Mapa:
Ortofotomapa: