44 Katalóg chránených stromov - Brest na súkromnom pozemku

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest na súkromnom pozemku

Brest na súkromnom pozemku

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 44
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, estetický, kultúrno-výchovný, historický a náučný význam.
Význam ochrany: krajinársky
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Katastrálne územie: Rabčice
Podrobná lokalizácia výskytu: pri dome (chate) č. 422 na začiatku obce
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Horná Orava
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra L. 456 35 21 250
Mapa:
Ortofotomapa: