113 Katalóg chránených stromov - Brest pri kaštieli Mitošiny

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest pri kaštieli Mitošiny

Brest pri kaštieli Mitošiny

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 113
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam.
Význam ochrany: kultúrny, vedecký, krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Katastrálne územie: Bešeňová
Podrobná lokalizácia výskytu: pri kaštieli
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa Tatranského NP
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra Huds. 442 23 20 110
Mapa:
Ortofotomapa: