18 Katalóg chránených stromov - Brest u Papaji

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest u Papaji

Brest u Papaji

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 18
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Kultúrny, náučný, osvetovo-výchovný význam.
Význam ochrany: kultúrny, vedecký, ekologický a krajinársky
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Katastrálne územie: Makov
Podrobná lokalizácia výskytu: Makov U Papaji
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Kysuce
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest hrabolistý Ulmus minor Mill. 626 26 25 400
Mapa:
Ortofotomapa: