277 Katalóg chránených stromov - Brest v Balogu nad Ipľom

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest v Balogu nad Ipľom

Brest v Balogu nad Ipľom

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 277
Právny predpis: VZV KÚ v B. Bystrici, 5/1996, 20. 12. 1996
Dôvod ochrany: Biologický a estetický význam.
Význam ochrany: vedecký, ekologický a krajinársky
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Katastrálne územie: Balog nad Ipľom
Podrobná lokalizácia výskytu: dvor súkromného pozemku domu pri dome č. 36
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Štiavnické vrchy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest väzový Ulmus laevis Pall. 495 17 13 250
Mapa:
Ortofotomapa: