178 Katalóg chránených stromov - Brest v Kamennej Porube

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest v Kamennej Porube

Brest v Kamennej Porube

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 178
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Ojedinelý výskyt brestov vyššieho veku v okrese. Zdravotne-hygienická funkcia.
Význam ochrany: kultúrny a vedecký
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Katastrálne územie: Kamenná Poruba
Podrobná lokalizácia výskytu: pri dome č.71
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Malá Fatra
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra Huds. 309 28 10 130
Mapa:
Ortofotomapa: