15 Katalóg chránených stromov - Brest v kláštornej záhrade

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest v kláštornej záhrade

Brest v kláštornej záhrade

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 15
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Strom dopĺňa sieť významných a chránených stromov v okrese.
Význam ochrany: kultúrny, vedecký, estetický a ekologický
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Katastrálne územie: Kláštor pod Znievom
Podrobná lokalizácia výskytu: v kláštornej záhrade, východne od kláštora, nad prístreškom
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: cirkevné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Veľká Fatra
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra Huds. 439 26 16 150
Mapa:
Ortofotomapa: