200 Katalóg chránených stromov - Brest v Rajeckej Lesnej

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest v Rajeckej Lesnej

Brest v Rajeckej Lesnej

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 200
Právny predpis: VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996
Dôvod ochrany: Prírodný, estetický doplnok barokovej kaplnky z druhej pol. 18. stor. Najstarší zistený brest v okrese.
Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Katastrálne územie: Rajecká Lesná
Podrobná lokalizácia výskytu: okraj obce pri kaplnke
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Malá Fatra
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra Huds. 425 26 14 130
Mapa:
Ortofotomapa: