198 Katalóg chránených stromov - Brest v Rajeckých Tepliciach

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest v Rajeckých Tepliciach

Brest v Rajeckých Tepliciach

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 198
Právny predpis: nariadenie pléna OnV Žilina, č. 4/1982, 22. 04. 1982
Dôvod ochrany: Biologická a estetická hodnota, zriedkavý výskyt v okrese a vysoký vek.
Význam ochrany: kultúrny, vedecký a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Katastrálne územie: Rajecké Teplice
Podrobná lokalizácia výskytu: pred hotelom Veľká Fatra
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Malá Fatra
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra Huds. 405 30 15 120
Mapa:
Ortofotomapa: