134 Katalóg chránených stromov - Brest vo Veľkej doline

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Brest vo Veľkej doline

Brest vo Veľkej doline

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 134
Právny predpis: VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996
Dôvod ochrany: Významný exemplár z hľadiska kultúrneho, historického, vedeckého, krajinotvorného.
Význam ochrany: krajinársky, ekologický a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Katastrálne územie: Veľká Dolina
Podrobná lokalizácia výskytu: Pred obecným úradom
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Ponitrie
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest väzový Ulmus laevis Pall. 356 25 16 170
Mapa:
Ortofotomapa: