50 Katalóg chránených stromov - Bresty pri obci Spišský Štiavnik

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Bresty pri obci Spišský Štiavnik

Bresty pri obci Spišský Štiavnik

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 50
Právny predpis: VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997
Dôvod ochrany: Estetický a krajinotvorný význam.
Význam ochrany: krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Katastrálne územie: Spišský Štiavnik
Podrobná lokalizácia výskytu: pri štátnej ceste
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: miest a obcí
Počet stromov: 2
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Slovenský raj
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brest horský Ulmus glabra Huds. 316 26 15 200
2 brest horský Ulmus glabra Huds. 380 25 18 200
Mapa:
Ortofotomapa: