496 Katalóg chránených stromov - Dolnolovčický brestovec

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Dolnolovčický brestovec

Dolnolovčický brestovec

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 496
Právny predpis: Vyhláška KÚŽP Trnava, 1/2006, 08. 12. 2006
Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu z vedeckého, ekologického a krajinotvorného hľadiska
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Katastrálne územie: Dolné Lovčice
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: miest a obcí
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Malé Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 brestovec západný Celtis occidentalis 360 18 19 150
Mapa:
Ortofotomapa: