284 Katalóg chránených stromov - Dub cerový Hrušovany

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Dub cerový Hrušovany

Dub cerový Hrušovany

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 284
Právny predpis: VZV KÚ v Nitre, 2/1996, 20. 11. 1996
Dôvod ochrany: Estetická, vedecko-výskumná, náučná a kultúrno-výchovná hodnota.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Katastrálne územie: Hrušovany
Podrobná lokalizácia výskytu: Pod vinohradmi
Druh pozemku: orná pôda
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Ponitrie
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub cerový Quercus cerris L. 459 20 22 300
Mapa:
Ortofotomapa: