481 Katalóg chránených stromov - Dub letný v Dunajskej Lužnej

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Dub letný v Dunajskej Lužnej

Dub letný v Dunajskej Lužnej

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 481
Právny predpis: VZV KÚ v Bratislave, 6/2002, 21. 10. 2002
Dôvod ochrany: Významný strom s vysokou estetickou a biologickou hodnotou a mimoriadnym vekom.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Senec
Katastrálne územie: Jánošíková
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: miest a obcí
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Dunajské luhy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur 489 nezistená 28 nezistený
Mapa:
Ortofotomapa: