408 Katalóg chránených stromov - Duby v Pečovskej Novej Vsi

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Duby v Pečovskej Novej Vsi

Duby v Pečovskej Novej Vsi

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 408
Právny predpis: VZV KÚ v Prešove, 1/1996, 25. 06. 1997
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, kultúrny a ekologický význam.
Význam ochrany: kultúrny a vedecký
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Katastrálne územie: Pečovská Nová Ves
Podrobná lokalizácia výskytu: v parku pri ihrisku
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 2
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: RCOP v Prešove
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 dub letný Quercus robur L. 340 16 16 220
2 dub letný Quercus robur L. 490 18 18 220