487 Katalóg chránených stromov - Fándlyho jabloň

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Fándlyho jabloň

Fándlyho jabloň

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 487
Právny predpis: VZV KÚ v Trnave, 2/2002, 20. 08. 2002
Dôvod ochrany: Chránený strom je spätý s prácou Juraja Fándlyho, významného slovenského kňaza, spisovateľa a vychovávateľa. Strom je chránený aj z dôvodu jeho jedinečnosti a genetickej hodnoty.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Katastrálne územie: Naháč
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Druh vlastníctva: miest a obcí
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Malé Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jabloň domáca Malus domestica 110 nezistená 9 45
Mapa:
Ortofotomapa: