484 Katalóg chránených stromov - Gaštany v Ratkovskom Bystrom

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Gaštany v Ratkovskom Bystrom

Gaštany v Ratkovskom Bystrom

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 484
Právny predpis: VZV KÚ v Banskej Bystrici, 3/2003, 27. 02. 2003
Dôvod ochrany: Stromy predstavujú okrem svojej mimoriadnej estetickej a krajinotvornej funkcie aj študijný objekt rastových schopností tejto dreviny v podmienkach stredoeurópskej klímy v podhorskej oblasti.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Katastrálne územie: Ratkovské Bystré
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: cirkevné
Počet stromov: 2
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Muránska planina
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa 515 nezistená 15 nezistený
2 gaštan jedlý Castanea sativa 345 nezistená 19 nezistený