499 Katalóg chránených stromov - Grinavský topoľ

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Grinavský topoľ

Grinavský topoľ

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 499
Právny predpis: Vyhláška KÚŽP v Bratislave, 7/2007, 28. 08. 2007
Dôvod ochrany: Významný strom s ekologickou, estetickou a krajinotvornou hodnotou.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Katastrálne územie: Grinava
Druh pozemku: orná pôda
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Malé Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ čierny Populus nigra 705 40 19 100
Mapa:
Ortofotomapa: