475 Katalóg chránených stromov - Hrab pri Lukovom

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Hrab pri Lukovom

Hrab pri Lukovom

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 475
Právny predpis: VZV KÚ v B.Bystrici, 10/2000, 02. 05. 2000
Dôvod ochrany: Vysoká ekologická, estetická a vedecká hodnota.
Význam ochrany: ekologický, vedecký a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Katastrálne územie: Lukové
Podrobná lokalizácia výskytu: zmiešaný porast (zarastený pasienok), asi 20 m od jeho okraja, na turistic. trase (červená značka)
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Poľana
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 hrab obyčajný Carpinus betulus L. 288 22 15 150
Mapa:
Ortofotomapa: