492 Katalóg chránených stromov - Javor v Osturni

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Javor v Osturni

Javor v Osturni

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 492
Právny predpis: VZV KÚ v Prešove č. 1/1997, 1/1997 - VZV/ŽP, 25. 06. 1997
Dôvod ochrany: Ekologicky, krajinotvorne a esteticky významný strom.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Katastrálne územie: Osturňa
Podrobná lokalizácia výskytu: Strom fyzicky neexistuje. Bol podaný podnet na zrušenie ochrany.
Druh pozemku:
Druh vlastníctva:
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa Pieninského NP
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 javor horský Acer pseudoplatanus nezistený nezistená nezistený nezistený