507 Katalóg chránených stromov - Kľacké duglasky

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Kľacké duglasky

Kľacké duglasky

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 507
Právny predpis: Vyhláška, 3/2009, 10. 03. 2009
Dôvod ochrany: Ochrana mimoriadne významných stromov z vedeckého, ekologického a krajinotvorného hľadiska.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Katastrálne územie: Kľak
Druh pozemku: lesné pozemky
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 3
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Ponitrie
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 287 42 9 120
2 duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 227 39 7 120
3 duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 254 37 8 120
Mapa:
Ortofotomapa: