502 Katalóg chránených stromov - Lipa v Spišskom Bystrom

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Lipa v Spišskom Bystrom

Lipa v Spišskom Bystrom

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 502
Právny predpis: Vyhláška KÚŽP v Prešove, 3/2008, 22. 01. 2008
Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu s vedeckou, estetickou a krajinotvornou hodnotou.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Katastrálne územie: Spišské Bystré
Druh pozemku:
Druh vlastníctva:
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa Tatranského NP
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata 538 15 15 200
Mapa:
Ortofotomapa: