477 Katalóg chránených stromov - Lipa v Starej Bôrovej

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Lipa v Starej Bôrovej

Lipa v Starej Bôrovej

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 477
Právny predpis: KÚ Žilina, č. 6/2000, 24. 10. 2000
Dôvod ochrany: Významný strom z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného a estetického.
Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Katastrálne územie: Sklabinský Podzámok
Podrobná lokalizácia výskytu: v páse drevín oddeľujúcom poľnú cestu vedúcu na východ od osady Stará Bôrová a TTp, ktorý s ňou susedí zo severnej strany
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Veľká Fatra
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 563 30 25 250
Mapa:
Ortofotomapa: