275 Katalóg chránených stromov - Lipského lipy

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Lipského lipy

Lipského lipy

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 275
Právny predpis: VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam.
Význam ochrany: kultúrny
Lokalizácia:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Katastrálne územie: Sedličná
Podrobná lokalizácia výskytu: Nad rodinnou hrobkou r.Maxonových
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 2
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Biele Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 595 28 nezistený 170
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 343 22 nezistený 190
Mapa:
Ortofotomapa: