476 Katalóg chránených stromov - Lipy v Doline

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Lipy v Doline

Lipy v Doline

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 476
Právny predpis: KÚ Žilina, č. 5/2000, 24. 10. 2000
Dôvod ochrany: Významný strom z hľadiska biologického, ekologického, krajinotvorného a estetického.
Význam ochrany: vedecký, ekologický, krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Katastrálne územie: Necpaly
Podrobná lokalizácia výskytu: pri hospodárskych objektoch v osade Dolina
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 2
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Veľká Fatra
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 540 28 15 250
2 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. 385 25 15 250
Mapa:
Ortofotomapa: