262 Katalóg chránených stromov - Lipy v Župnom sirotinci

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Lipy v Župnom sirotinci

Lipy v Župnom sirotinci

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 262
Právny predpis: VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, kultúrno-historický a krajinne-ekologický význam.
Význam ochrany: krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie: Beckov
Podrobná lokalizácia výskytu: Dvor Župného sirotinca
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: miest a obcí
Počet stromov: 2
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Biele Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 395 19 nezistený 130
2 lipa malolistá Tilia cordata Mill. 231 19 nezistený 180
Mapa:
Ortofotomapa: