503 Katalóg chránených stromov - Mazgalická lipa

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Mazgalická lipa

Mazgalická lipa

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 503
Právny predpis: Vyhláška KÚŽP v Prešove, 8/2008, 19. 06. 2008
Dôvod ochrany: Ochrana významného stromu s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou rastúceho na lesnom pozemku
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Katastrálne územie: Dlhoňa
Druh pozemku: lesné pozemky
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Východné Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 lipa veľkolistá Tilia platyphyllos 400 32 12 200
Mapa:
Ortofotomapa: