260 Katalóg chránených stromov - Mitické gaštany

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Mitické gaštany

Mitické gaštany

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 260
Právny predpis: VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný a kultúrno-historický význam.
Význam ochrany: krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Podrobná lokalizácia výskytu: Záhrada pri dome č. 224
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: súkromné
Počet stromov: 4
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Biele Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 446 22 nezistený 200
2 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 295 22 nezistený 120
3 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 270 22 nezistený 120
4 gaštan jedlý Castanea sativa Mill. 152 22 nezistený 120
Mapa:
Ortofotomapa: