486 Katalóg chránených stromov - Modranské oskoruše

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Modranské oskoruše

Modranské oskoruše

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 486
Právny predpis: VZV KÚ v Bratislave, 1/2003, 28. 04. 2003
Dôvod ochrany: Exempláre si zasluhujú ochranu z dôvodu ich mohutnosti, t. j. veku a obvodu kmeňa, ako aj z dôvodu ich ekologickej a krajinotvornej hodnoty.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Katastrálne územie: Modra
Druh pozemku: orná pôda, vinice
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 3
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Malé Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jarabina oskorušová Sorbus domestica 484 nezistená 16 nezistený
2 jarabina oskorušová Sorbus domestica 420 nezistená 14 nezistený
3 jarabina oskorušová Sorbus domestica 254 nezistená 12 150
Mapa:
Ortofotomapa: