373 Katalóg chránených stromov - Modrovská metasekvoja

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Modrovská metasekvoja

Modrovská metasekvoja

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 373
Právny predpis: VZV KÚ v Trenčíne, 2/1996, 06. 11. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, kultúrny a krajinársky význam.
Význam ochrany: vedecký, krajinársky a estetický
Lokalizácia:
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie: Modrovka
Podrobná lokalizácia výskytu: Areál MŠ,cca 15m od SV rohu budovy
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: miest a obcí
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Biele Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 metasekvoja čínska Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng 147 nezistená 10 45
Mapa:
Ortofotomapa: