495 Katalóg chránených stromov - Oskoruša v Devíne

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Oskoruša v Devíne

Oskoruša v Devíne

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 495
Právny predpis: Vyhláška KÚŽP v Bratislave, 1/2006, 23. 06. 2006
Dôvod ochrany: Významný strom z vedeckého (zachovanie genofondu), ekologického a krajinotvorného hľadiska.
Význam ochrany: vedecký
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Katastrálne územie: Devín
Podrobná lokalizácia výskytu: vo vinohrade
Druh pozemku: vinice
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Dunajské luhy
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 jarabina oskorušová Sorbus domestica 330 10 14 80
Mapa:
Ortofotomapa: