500 Katalóg chránených stromov - Pagaštan v Hrabušiciach

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Pagaštan v Hrabušiciach

Pagaštan v Hrabušiciach

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 500
Právny predpis: Vyhláška KÚŽP Košice, 3/2007, 05. 09. 2007
Dôvod ochrany: Ochrana ekologicky, krajinotvorne a esteticky významného stromu.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Katastrálne územie: Hrabušice
Druh pozemku:
Druh vlastníctva:
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa NP Slovenský raj
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 pagaštan konský Aesculus hippocastanum 510 18 19 150
Mapa:
Ortofotomapa: