497 Katalóg chránených stromov - Piešťanské topole

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Piešťanské topole

Piešťanské topole

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 497
Právny predpis: Vyhláška KÚŽP Trnava, 2/2006, 08. 12. 2006
Dôvod ochrany: Ochrana významných stromov z vedeckého, ekologického a krajinotvorného hľadiska.
Význam ochrany:
Lokalizácia:
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Druh pozemku: ostatné plochy
Druh vlastníctva: štátne
Počet stromov: 2
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Malé Karpaty
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 topoľ čierny Populus nigra 557 20 25 100
2 topoľ čierny Populus nigra 610 22 29 100
Mapa:
Ortofotomapa: