352 Katalóg chránených stromov - Sekvojovec mamutí v Slanci

Katalóg chránených stromov

enviroportal.sk » Katalóg chránených stromov » Sekvojovec mamutí v Slanci

Sekvojovec mamutí v Slanci

Evidenčné č. štátneho zoznamu: S 352
Právny predpis: VZV KÚ v Košiciach, 1/1996, 27. 11. 1996
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam.
Význam ochrany: kultúrny a vedecký
Lokalizácia:
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Katastrálne územie: Slanec
Podrobná lokalizácia výskytu: sekvojovec mamutí v Slanci
Druh pozemku: nezistený
Druh vlastníctva: nevysporiadané
Počet stromov: 1
V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: RCOP v Prešove
OOchranné pásmo: 2. stupeň ochrany
Ev. číslo Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Obvod kmeňa [cm] Výška stromu [m] Priemer koruny [m] Vek stromu [rok]
1 sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz 488 22 13 130
Mapa:
Ortofotomapa: